مجمع عمومی انجمن صنفی پس از بررسی شرایط و نحوه عضویت و یا موارد تعلیق یا محرومیت شرکت ها و پیمانکاران که طی چند جلسه با حضور اکثریت شرکت های عضو در مجمع عمومی برگزار گردید، شرایط زیر را با حفظ ضوابط قانونی، برای عضویت و یا موارد تعلیق یا محرومیت در انجمن صنفی تدوین کرده است که به شرح ذیل می باشد.

شرایط عضویت به شرح زیر است:

  1. کپی کارت ملی، شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره(دو سری)
  2. تقاضانامه مبنی بر درخواست عضویت در انجمن
  3. کپی اساسنامه شرکت که در موضوع شرکت حمل ونقل قید شده باشد(دو سری)
  4. ۲ قطعه عکس جهت تکمیل پرونده و صدور گواهی فعالیت
  5. آگهی تاسیس،آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی(دوسری)
  6. قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن
  7. پرداخت ورودیه به مبلغ 12.000.000 ریال 
  8. پرداخت حق عضویت سالیانه به مبلغ 8.000.000 ریال

به حساب شماره 1729.211.4636991.1 و یا به شاره کارت 5029087001226201و یا شماره شبا IR970220172902114636991001 نزدبانک توسعه تعاون شعبه آزادی کد 1729 به نام انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های تامین تجهیز وسائط نقلیه استیجاری استان تهران واریز فرمایید