هیئت مدیره دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت 3 سال انتخاب میگردند و تجدید انتخاب آنها برای دوره های بعدی درصورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

ماده 19- هیئت مدیره موکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نائب رئیس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورت جلسه مذکور را همراه با مدارک مورد نیاز جهت اقدامات قانونی ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید.

ماده 20 – جلسات هیئت مدیره با حضور حداکثریت اعضا (حداقل 3 نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس یا 1/2 اعضای هیئت مدیره به طور فوق العاده تشکیل میگردد.

تبصره 42 – برنامه زمانی و مکانی برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

تبصره 25- خدمات هیئت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره 26 – غیبت در 3 جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارائه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیئت مدیره تلقی میگردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر برعهده هیئت مدیره خواهد بود.