1. خانم پگاه بیگلری                   >>  رئیس هیئت مدیره
  2. آقای سید محمد رضا میر خانی >>   نائب رئیس
  3. آقای محسن طاقدار               >>   خزانه دار
  4. آقای مرتضی جمشید زاده        >>   عضو اصلی
  5. آقای حامد احمدی                  >>   عضو اصلی
  6. آقای عباس هاشمی               >>   بازرس اصلی
  7. آقای ناصر بیات شهبازی           >>   بازرس علی البدل
  8. آقای حسین رمضانی                      >>  دبیر انجمن