دستوالعمل اجرایی بازرسی از اماکن و بررسی عملکرد اعضاء

1-  در انجام بازرسی­ها آدرس مکان فعلی شرکت متقاضی با آدرس درج شده در روزنامه رسمی مطابقت داده شود.

2- متقاضی بازرسی از مکان موظف می­باشد وسیله ایاب و ذهاب بازرس را به  صورت قابل قبول تهیه نماید.

3- در صورتی که بازرسین از آژانس استفاده می­نمایند از دریافت وجه به صورت مستقیم خودداری نمایند.

4- شرکت متقاضی می­بایست دارای محل مناسب اداری با زیر بنای حداقل 20 متر مربع و قابل دسترسی با حداقل یک خط شماره تلفن ثابت و دور نگار و یک نفر کارمند و با مکانی مستقل و مجزا باشد.

درصورت اشتراک مکان : سردرب ورودی مکان، تابلو شرکت نصب شده باشد و متراژ مکانی که در اختیار متقاضی می­باشد نباید کمتر از 20 متر برای مکانهای اداری و کمتر از 8 متر برای مکانهای تجاری باشد.

تبصره:

1- برای شرکتهای خدمات فنی و تأسیسات، مکانهای تجاری (مغازه) بالای هشت متر مربع با توجه به دیگر شرایط فوق مورد تأیید است.

2- حداکثر زمان جهت بازرسی از تاریخ اعلام وصول برگه بازرسی 10 روز اداری تعیین می­گردد و در صورت عدم بازرسی به هر دلیل بازرس مراتب را کتباً جهت درج در پرونده متقاضی به اطلاع واحد بازرسی برساند.

3- مکانهایی که دارای کاربری مسکونی ولی اکثریت واحدهای آن به صورت اداری استفاده می­گردد به عنوان (در موقعیت اداری) مورد پذیرش می­باشد.

* سند  مالکیت و یا اجاره نامه بایستی به نام شرکت  باشد.
* جهت بازرسی از مکان قبل از حضور بازرس در مکان شرکت، می­بایستی کلیه مدارک ثبتی شرکت و اجاره­ نامه و سند مالکیت وبنچاق ملک و ارائه کد بیمه، همچنین لیست بیمه  و … جهت رویت بازرس آماده باشد.