کلیه اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

  1. تابعیت ایرانی
  2. شاغل در حرفه یا صنعت تامین و تجهیز وسایل نقلیه استیجاری استان تهران در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل اساسنامه، گواهی ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی.
  3. ارائه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قانون کار .
  4. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
  5. پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب.

تبصره 2 – کلیه واجدان شرایط میتوانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمیتوان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.