مجمع عمومی انجمن صنفی پس از بررسی شرایط و نحوه عضویت و یا موارد تعلیق یا محرومیت شرکت ها و پیمانکاران که طی چند جلسه با حضور اکثریت شرکت های عضو در مجمع عمومی برگزار گردید، شرایط زیر را با حفظ ضوابط قانونی، برای عضویت و یا موارد تعلیق یا محرومیت در انجمن صنفی تدوین کرده است که به شرح ذیل می باشد.

موارد تعلیق یا محرومیت به شرح زیر است:

  1. عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی)
  2. عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه های و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن (با اعلام هیئت مدیره انجمن صنفی)
  3. از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 5 این اساسنامه
  4. آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور
  5. تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از 6 ماه

تبصره  در موارد بند یک و دو عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی، حق رای نخواهد داشت